Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία

Το περιοδικό ανοικτής πρόσβασης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες με τη μορφή άρθρων στα πεδία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).

Πάροχος: 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

Τύπος Πηγής: 

Γλώσσα: 

Ελληνικά

Έλεγχος πρόσβασης: