Αίτηση εγγραφής μέλους

Δικαίωμα εγγραφής στη Βιβλιοθήκη έχουν όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα:

  • Προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες
  • Μέλη ΔΕΠ και λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού
  • Διοικητικό προσωπικό και άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μέλη της Βιβλιοθήκης μπορεί επίσης να γίνουν και:

  • Μέλη άλλων ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων (π.χ. ERASMUS)
  • Μέλη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που διαμένουν στα νησιά όπου υπάρχουν Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Εξωτερικοί/ες χρήστες/στριες, εφόσον ο/η υπεύθυνος/η του Παραρτήματος κρίνει ότι συντρέχουν επαρκείς λόγοι

Για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει:

  • να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής που μπορεί να βρει στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης ή την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
  • να επιδείξει την ακαδημαϊκή ταυτότητα (αν πρόκειται για προπτυχιακό/ή ή μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/ήτρια και υποψήφιο/α διδάκτορα) ή την αστυνομική ταυτότητα (για τις υπόλοιπες κατηγορίες χρηστών)

Η εγγραφή μέλους στη Βιβλιοθήκη συνεπάγεται αποδοχή του Κανονισμού Χρήσης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα δικαιώματα των μελών της Βιβλιοθήκης είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

Για τις συναλλαγές με τη Βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη η επίδειξη της ακαδημαϊκής ή αστυνομικής ταυτότητας.

Η ιδιότητα και τα δικαιώματα των μελών της Βιβλιοθήκης ισχύουν για τις φοιτητές και τους φοιτήτριες καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους, λήγουν δε μετά το πέρας αυτής. Κατά την πρώτη συναλλαγή που θα κάνει ένα μέλος μετά την έναρξη ενός νέου ακαδημαϊκού έτους, πραγματοποιείται ανανέωση της εγγραφής του με παράλληλη επιβεβαίωση των στοιχείων του. Η ιδιότητα και τα δικαιώματα μέλους των εξωτερικών χρηστών ανανεώνονται ή ακυρώνονται, όποτε ο/η υπεύθυνος/η του Παραρτήματος κρίνει απαραίτητο.

Βάσει του Νόμου 2472/97 η Βιβλιοθήκη τηρεί τα προσωπικά στοιχεία στο αρχείο της και δεν τα παραχωρεί σε τρίτους.