Ανανεώσεις

Οι χρήστες/χρήστριες της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν τον δανεισμό τρεις (3) φορές (κάθε ανανέωση παρατείνει τη διάρκεια δανεισμού κατά μία εβδομάδα), εφόσον το υλικό που έχουν δανεισθεί δεν έχει ζητηθεί από άλλον/άλλη αναγνώστη/αναγνώστρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο/η υπεύθυνος/η του Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης μπορεί να ανακαλέσει το δανεισμό υλικού που παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση.

H ανανέωση δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του/της ενδιαφερόμενου/ης στο Παράρτημα της Βιβλιοθήκης, είτε με επικοινωνία (τηλεφωνική ή με ηλεκτρονικό μήνυμα) με το προσωπικό του Παραρτήματος, αναφέροντας τα στοιχεία του/της και τα στοιχεία του προς ανανέωση υλικού.