Κριτικές Μελέτες για την Πολιτιστική Κληρονομιά (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Το διεπιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης Κριτικές Μελέτες για την Πολιτιστική Κληρονομιά δημοσιεύει πρωτότυπες μελέτες που επικεντρώνονται στις σπουδές της πολιτιστικής κληρονομιάς.