Αποθετήριο Κοινωνικό-οικονομικών Δεδομένων

Το Αποθετήριο Κοινωνικό-οικονομικών Δεδομένων αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων που περιλαμβάνει υπηρεσίες:

  • κατάθεσης
  • τεκμηρίωσης
  • αναζήτησης
  • οπτικοποίησης και
  • μεταφόρτωσης κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων

Σκοπός της υπηρεσίας είναι:

  • η ανάπτυξη μίας ενιαίας βάσης κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα εξασφαλίζει την αποφυγή συλλογής πολλαπλών όμοιων δεδομένων σε διαφορετικά σημεία του Ιδρύματος
  • η δημοσιοποίηση κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων που έχει συσσωρευτεί από την πολύχρονη ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ιδρύματος
  • η εξασφάλιση της ποιότητας και ομοιογένειας των κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων που παράγονται από τα Τμήματα του Ιδρύματος

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αναζήτησης, προεπισκόπησης και μεταφόρτωσης κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Πρόσβαση στο Αποθετήριο Κοινωνικό-οικονομικών Δεδομένων

Πάροχος: 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τύπος Πηγής: 

Θέμα πηγής: 

Έλεγχος πρόσβασης: